Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Keravan Voimistelijat KNV ry (ad 15.2.2018 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry). Yhdistyksen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen kieli on suomi. 

2 § SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnanperustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen. 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tarkoitustaan seura toteuttaa 
1. Tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä. 
2. Järjestämällä jäsenilleen: 
- kunto- ja terveysliikuntaa eri-ikäisille 
- voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus- ja kilpailutoimintaa 
- koulutustoimintaa 
- tiedotus- ja suhdetoimintaa 
3. Järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia. 
4. Järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa. 
5. Hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja. 
6. Vaikuttamalla paikkakunnan liikunta- ja terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin. 
7. Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi: 
1. Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita. 
2. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
3. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
4. Huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräystä ja arpajaisia. 
5. Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa. 

4 § SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ 
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. 

5 § SEURAN JÄSENET 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät jäsenmaksut. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 

6 § SEURASTA EROAMINEN 
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

7 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai lajiliiton sääntöjä, ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 
- seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
- urheilun eettisiä periaatteita 
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. 

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 
Rangaistavaa on: 
- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet 
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta 
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta 
- syyllistyminen dopingrikkomukseen 
- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan 
- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen 
- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista on: 
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu 
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys 
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta 
- lainvastainen mainonta 
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus 
- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella 
- lahjonta. 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuden määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidopingsäännöstöissä. Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 

8 § JÄSENMAKSUT 
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta ja jäsenmaksu ryhmistä päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä. 

9 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava 8 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla ja lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

10 § KEVÄT- JA SYYSKOKOUS 

Kevätkokouksen asiat: 
1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9. Päätetään kokous 

Syyskokouksen asiat: 
1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
7. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle 
10. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
12. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14. Päätetään kokous 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen ilmoitus niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3. kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä. 

12 § SEURAN HALLINTO 
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 8-10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen tehtävänä on: 
- Kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokouksen päätökset täytäntöön 
- Edustaa seuraa 
- Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
- Vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta 
- Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 
- Nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät 
- Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
- Tehdä seuran vuosikertomus ja tilinpäätös 
- Hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita 
- Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
- Päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
- Laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot 
- Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
- Päättää ja tehdä esitykset kunnia- ja ansiomerkkien myöntämiseksi 
- Sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet 
- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

13 § TILIVUOSI JA TILINTARKASTUS 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta. 

14 § NIMENKIRJOITTAJAT 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä tai seuran hallituksen nimeämä muu henkilö. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

15 § JAOSTOT 
Seuran jaostot voivat päättää sisäisesti toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. Seuran ja sen jaostojen taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston tai seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä. 

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutokseen on saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

17 § SEURAN PURKAUTUMINEN 
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

18 § SEURAN VAROJEN LUOVUTUS 
Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaalueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen.