Säännöt

Seuran säännöt Keravan Voimistelijat KNV Ry:n säännöt 

1 § YHDISTYKSEN (SEURAN) NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Keravan Voimistelijat KNV ry (ad 15.2.2018 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry) Yhdistyksen kotipaikka on Keravan Kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 

2 § SEURAN TARKOITUS 

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen. 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tarkoitustaan seura toteuttaa 1. Tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä. 2. Järjestämällä jäsenilleen: o kunto- ja terveysliikuntaa eri-ikäisille o voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus- ja kilpailutoimintaa o koulutustoimintaa o tiedotus- ja suhdetoimintaa 3. Järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia. 4. Järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa. 5. Hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja. 6. Vaikuttamalla paikkakunnan liikunta- ja terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja - toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin. 7. Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN 

Toimintansa tukemiseksi seura voi: 1. Harjoittaa julkaisutoimintaa. 2. Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita. 3. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 4. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 5. Huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräystä ja arpajaisia. 6. Harjoittaa bingotoimintaa. 7. Harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä 

5 § SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA

Seura kuulu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. 

6 § SEURAN JÄSENET 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. 
Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät. 

7 § SEURASTA EROAMINEN 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan. Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Dopingrikkomuksia ovat: 

• Kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä 

• Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys 

• Kieltäytyminen dopingtestistä 

• Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti • Dopingtestin manipulointi 

• Dopingaineiden hallussapito 

• Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen 

• Dopingin edistäminen Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus. Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: 
• Urheilulle vieraiden aineiden käyttö 

 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- tai harjoitustilanteissa 
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin o Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa 

• Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu 

• Urheiluhuijaus 

 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
 • Tuloksista etukäteen sopiminen 

• Vedonlyönti 

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta 

• Lahjonta 

 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi 

• Sukupuolinen häirintä 


Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden kilpailukielto. Liitto tai sen asemasta tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä. Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. 

10 § SEURAN KOKOUKSET 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetettynä kirjallisena kutsuna. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Avataan kokous 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus 
 6. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto 
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 
 9. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksellekevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 
 10. Päätetään kokous 


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Avataan kokous 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
 6. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
 7. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle 
 9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
 11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 
 13. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksellesyyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 
 14. Päätetään kokous 

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3. kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä. 

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN 

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 8-10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt. 

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen tehtävänä on: 

 • Kutsua koolle, valmistella ja panna seuran päätökset täytäntöön 
 • Edustaa seuraa 
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
 • Vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta 
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 
 • Nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät 
 • Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 
  Hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita 
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
 • Päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
 • Laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon 
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä 
 • Sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet 

15 § SEURAN TILINTARKASTUS 

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselleviimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta. 

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä tai seuran hallituksen nimeämä muu henkilö. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutokseen on saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN 

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava. Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen. 

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.