Seuran toimintasuunnitelma 2019

PDF-tiedostoTosu 2019.pdf (1.6 MB)

Toiminta-ajatus

Keravan Voimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kaikille toimintaympäristössään asuville liikuntaharrastus. Pyrimme toimimaan ajan hengessä siten, että mahdollisimman moni voi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta -ja tavoitetasolla.

 

Missio

Seuran missio on edistää kaikenikäisten seuran toimintaympäristön alueella asuvien liikkumista voimistelun parissa.

 

Seuran arvot

  • Yhdessä tekeminen, ilo ja elämykset
  • Onnistuminen ja menestyminen
  • Laadukas toiminta

 

Visio

Keravan Voimistelijat KNV ry on Etelä-Suomen vetovoimaisin ja ammattitaitoisin voimisteluseura edistäen toimintaympäristössään terveyttä ja hyvinvointia. Palvelut tavoittavat seuran toiminta-alueella asuvat liikunnasta kiinnostuneet. Kaikki viestintä lisää seuran houkuttelevuutta sekä luo toiminnasta laadukasta kuvaa koko toiminta-alueella.

 

Painopistealueet 2019

Vuoden 2019 painopistealueina ovat talouden ja hallinnon selkeyttäminen, jäsenmäärän kasvattaminen, olosuhteiden parantaminen sekä viestintään ja markkinointiin panostaminen.

 

Taloustyöskentelyä jatketaan samoilla suuntaviivoilla kuin edellisinä vuosina. Tulojen ja kulujen seurantaa tehdään kuukausittain ja toimialakohtaista budjetointia jatketaan. Palkkakulut pidetään nykyisellä tasolla ja ryhmäkoot riittävän isoina, jotta tulot ja kulut pysyvät tasapainossa. Hankintojen tarpeellisuus kartoitetaan tarkasti sekä mietitään tarkka budjetti kunkin hankinnan kohdalla. Tapahtumatuottoihin –menot ja tulot niiden yhteydessä- kiinnitetään erityistä huomiota. Tarkoituksena on selkiyttää työnjakoa ja työtehtäviä liittyen eri toiminta-alueiden taloudenhallintaan. Mahdollistetaan yhteistyö taloustyöryhmän kanssa yksittäisten toiminta-alueiden budjettien laadinnassa ja läpikäymisessä. 

Seuran hallinnon toimenkuvat kirkastetaan ja työnjakoa selkiytetään. Hallituksen jäsenet tekevät kukin vuoden aikana omaa tehtäväänsä ja sen vuoden aikaista etenemistä koskien vuosikellon.Lisäksi jaetaan yhteisiä vastuita tasaisesti kaikkien hallituslaisten kesken. Erilaisiin suurempiin kokonaisuuksiin ja tehtäviin määritellään vastuuhenkilö/-t.  Hallinnon toimenkuvat kirjataan; työtehtävät, vastuut ja velvollisuudet, ja tämä toteutetaan myös valmentajien ja ohjaajien kohdalla. Myös muiden työtehtävien, kuten esimerkiksi kisojen järjestämisestä vastuussa olevan, tehdään niin sanottu vuosikello, johon kirjataan tehtävät, yhteistyötahot sekä aikataulut. Tällä tavalla pyritään parantamaan ja tehostamaan tiedonsiirtoa myös hallinnon kesken.

Vapaaehtoisten työpanos säilyy merkittävänä seuran hallinnossa ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Osallistetaan vapaaehtoisia enemmän ja tiedotetaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksista paremmin.

Seuran jäsenmäärää kasvatetaan 100:lla jäsenellä, ja jäsenmäärän kasvun tulee kohdistua kaikkiin toiminnan osa-alueisiin. Tällöin seuran liikuntatarjonta pystytään pitämään laajana ja toiminta laadukkaana. Suurempi jäsenmäärä tuo myös taloudellista vakautta ja ehkäisee painetta maksujen nostamiseen.  Jäsenmäärän kasvattamisen saavuttamiseksi pyrimme toimimaan yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa ja panostamaan seuran toiminnan markkinoimiseen.

Olosuhteiden parantamista tehdään sekä harraste- että valmennuspuolella. Harrastepuolella kiinnitetään huomiota toimintaympäristön turvallisuuteen ja  saatavilla olevaan välineistöön. Välineitä päivitetään budjetin sallimissa rajoissa. Valmennuspuolella toimii olosuhdetyöryhmä, joka selvittää mahdollisuuksia ja keinoja olosuhteiden parantamiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on säilyttää seuran liikuntahalli ja siellä olevat joukkuevoimistelumatto ja kanveesi ja saada tila, johon voidaan sijoittaa kilpa-aerobicin joustoparketti. Kaupungin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä olosuhdeasioissa sekä toisen joukkuevoimistelumaton hankinnan osalta Päivölänlaakson koulun liikuntasaliin. Olosuhteiden parantamiseksi jatketaan vuokratilan etsimistä Keravalta.

Vuonna 2019 panostetaan viestinnän suunnitelmallisuuteen sekä markkinoinnin kohdistamiseen oikein eli valituille kohderyhmille, jotta jäsenmäärän kasvattamista saataisiin tuettua markkinoinnin ja viestinnän avulla. Seuran toiminnan vuodenajat ja niiden vaatimukset huomioidaan viestinnässä ja markkinoinnissa entistä paremmin. Viestinnän ja markkinoinnin budjettia selkeytetään. Viestinnässä ja markkinoinnissa pyritään huomioimaan seuran moninaisuus ja kaikki eri toiminta-alueet ja tahot.     

Keravan Voimistelijat on keväällä 2018 hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan.  Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.  Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.  Keravan Voimistelijat KNV ry on saanut sekä aikuisten että lapset & nuoret osa-alueen Tähtimerkin. Tarkoituksena on käyttää Tähtimerkkiä viestinnässä ja markkinoinnissa ja ottaa käyttöön Tähtiseuroille tarkoitettuja seuran kehittämiseen liittyviä työkaluja.